Stopnie i Odznaczenia

Regulamin nadawania stopni członkom OSP Warszowice

STOPNIE I ODZNACZENIA W OSP

I. Stopień –  „Strażak” – otrzymuje osoba która:

– czynnie uczestniczy w życiu jednostki, przyczynia się do jej rozwoju, ukończyła 18 lat

II. Stopień – „ Starszy Strażak” – otrzymuje osoba która:

– czynnie uczestniczy w życiu jednostki, przyczynia się do jej rozwoju, ukończyła 18 lat, ukończyła kurs strażaków ratowników OSP – jednolity lub (szeregowych + kurs ODO), bierze udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

III. Stopień – „ Dowódca roty” – otrzymuje osoba która:

–  czynnie uczestniczy w życiu jednostki, przyczynia się do jej rozwoju, ukończyła 18 lat, ukończyła kurs strażaków ratowników OSP – jednolity lub (szeregowych + kurs ODO), ratownictwa technicznego oraz bierze udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

IV. Stopień – „ Pomocnik Dowódcy Sekcji” – otrzymuje osoba która: – czynnie uczestniczy w życiu jednostki, przyczynia się do jej rozwoju, ukończyła 18 lat, ukończyła kurs strażaków ratowników OSP – jednolity lub (szeregowych + kurs ODO), ratownictwa technicznego, kurs KPP lub ukończyła Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz bierze udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

V. Stopień – „ Dowódca Sekcji” – otrzymuje osoba która:

–  czynnie uczestniczy w życiu jednostki, przyczynia się do jej rozwoju, ukończyła 18 lat, ukończyła kurs strażaków ratowników OSP – jednolity lub (szeregowych + kurs ODO), ratownictwa technicznego, kurs KPP,  kurs dowódców OSP oraz bierze udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

VI. Stopień – „ Pomocnik Dowódcy Plutonu” – otrzymuje osoba która:

–  czynnie uczestniczy w życiu jednostki, przyczynia się do jej rozwoju, ukończyła 18 lat, ukończyła kurs strażaków ratowników OSP – jednolity lub (szeregowych + kurs ODO), ratownictwa technicznego, kurs KPP, kurs dowódców OSP, kurs naczelników OSP oraz bierze udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

VII. Stopień – „ Dowódca Plutonu” – otrzymuje osoba która:

–  czynnie uczestniczy w życiu jednostki, przyczynia się do jej rozwoju, ukończyła 18 lat, ukończyła kurs strażaków ratowników OSP lub (szeregowych + kurs ODO), ratownictwa technicznego, kurs KPP,  kurs dowódców, kurs naczelników, kurs Komendantów Gminnych, lub ukończyła Kurs uzupełniający dla Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej oraz bierze udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

VIII. Stopnie Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej nadawane są według zajmowanej funkcji.

IX. Każdy Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Czynni odznaczeni odpowiednimi stopniami, powinni przestrzegać noszenia odpowiednich do ich funkcji stopni.

Zatwierdził Zarzad OSP w dniu 12.02.2016 r.

ZASADY I SPOSÓB NOSZENIA PRZEDMIOTÓW MUNDUROWYCH

1

Poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę oraz wygląd stanowią jeden z odstawowych obowiązków członków OSP i funkcyjnych oddziałów ZOSP RP. Użytkując umundurowanie należy przestrzegać następujących zasad:

do ubioru wyjściowego, galowego, paradnego zakłada się koszulę białą ( o gładkiej fakturze tkaniny),

krawat powinien mieć jednolity czarny kolor (o gładkiej fakturze tkaniny),

skarpetki i obuwie powinny być w jednolitym czarnym kolorze (bez wzorków i ozdób).

sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika przyszytego w tym celu pod pagonem przy wszyciu pagonu w rękaw, natomiast warkocz sznura przypina się do pierwszego górnego guzika kurtki mundurowej,

sznur galowy do koszuli letniej przypina się do guzika przyszytego pod jej prawym pagonem a warkocz z pomponem przypina się do guzika prawej kieszeni,

przy koszulach letnich jedną dystynkcję dopina się do lewej kieszeni koszuli.

2

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP mogą nosić przy umundurowaniu:

symbole żałoby według zasad powszechnie przyjętych w praktykowanym przez nich obrządku religijnym,

elementy strojów regionalnych z zachowaniem postanowień § 3 z rozdz. 4.

okulary przeciwsłoneczne.

3

Członkowie OSP i funkcyjni ZOSP RP noszą ordery, odznaczenia, medale według następujących zasad:

3.1

Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w kolejności wynikającej z ich znaczenia i godności, a mianowicie:

ordery,

odznaczenia,

medale

3.2

Złoty Znak Związku OSP RP nosi się na wstędze, którą zakłada się pod kołnierz koszuli tak, aby znak zawieszony był poniżej węzła krawata.

3.3

Ordery, odznaczenia i medale zawiesza się na wstążkach długości 6-6,5 cm każda, przy czym wstążki zakłada się na sznurkach koloru ubioru lub przyszywa bezpośrednio do kurtki mundurowej. Górna krawędź wstążek wszystkich orderów i odznaczeń powinna tworzyć równą linię poziomą.

3.4

Ordery i odznaczenia nosi się na kurtkach munduru rozmieszczone symetrycznie na wysokości 5,5 cm powyżej klapy górnej kieszeni w następujący sposób:

jeden order, odznaczenie lub medal – nad środkiem kieszeni,

2-4 orderów, odznaczeń, medali w jednym rzędzie bez przerw między wstążkami z tym, że przy ilości trzech i więcej wstążek – wstążkę pierwszego orderu, odznaczenia, medalu, podkłada się na wstążkę następnego odznaczenia, do odpowiedniej szerokości niezbędnej do zachowania symetrii względem klapy kurtki,

5-8 orderów, odznaczeń, medali – w jednym rzędzie tak, aby zajęły szerokość czterech wstążek umieszczonych obok siebie, przy czym wstążkę drugiego i kolejnych orderów, odznaczeń, medali podkłada się częściowo pod wstążkę poprzedniego orderu, odznaczenia, medalu,

większą ilość orderów, odznaczeń, medali – w dwóch lub więcej rzędach tak, aby w pierwszym rzędzie nie było mniej niż pięć i więcej niż osiem, a w ostatnim rzędzie nie mniej niż cztery ordery, odznaczenia, medale rozmieszczone na szerokości czterech wstążek,

rzędy orderów, odznaczeń, medali umieszcza się w ten sposób, aby górny rząd krył wstążki dolnego rzędu w całości, a odznaczenia, medale dolnego rzędu do połowy,

w razie nadania tego samego orderu, odznaczenia lub medalu po raz kolejny, nosi się najwyższą jego klasę.

4

W przypadkach, gdy nie ma obowiązku noszenia orderów, odznaczeń, medali nosi się ich baretki wykonane ze wstążki barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia. Szerokość baretki równa się szerokości wstążki stosowanej w najniższej klasie danego orderu lub odznaczenia. Wysokość baretki równa się 8 mm. Baretki nakłada się na podkładkę sukienną koloru czarnego. Podkładka powinna być o 2 mm szersza i wyższa
od baretki. Dopuszcza się również baretki o jednolitej szerokości 35 mm.

4.1

Baretki nosi się na lewej stronie piersi z prawa na lewo w kolejności przewidzianej dla orderów, odznaczeń, medali (pkt.3.1), przy czym:

wyższe klasy orderów oznacza się na baretce przez nałożenie pośrodku niej rozetki w kolorach wstążki orderowej. średnica rozetki wynosi 6-8 mm,

wyższe stopnie odznaczeń oznacza się przez nałożenie pośrodku baretki, pionowo, wąskiego galonika złotego lub srebrnego, zależnie od stopnia odznaczenia. Szerokość galonika wynosi 5 mm,

w razie nadania tych samych orderów i odznaczeń po raz kolejny – nosi się odpowiednią ilość baretek tych orderów i odznaczeń

4.2

Baretki nosi się na kurtkach ubioru wyjściowego (ze sznurem galowym i bez sznura galowego) na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w linii poziomej. W jednym rzędzie nosi się nie więcej niż trzy baretki umieszczone obok siebie bez przerw między nimi. Dolny rząd baretek powinien być umieszczony bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni kurtki, przy czym:

pojedynczą baretkę umieszcza się symetrycznie nad środkiem kieszeni,

powyżej trzech baretek – w dwóch lub więcej rzędach bezpośrednio jeden pod drugim, w każdym rzędzie po trzy baretki, w rzędzie dolnym mniej niż trzy baretki nosi się w ten sposób, aby znajdowały się one pod środkiem bezpośredniego rzędu górnego. Gdy klapa kurtki zakrywa całkowicie pierwszą baretkę najwyższego orderu lub odznaczenia górnego rzędu, wówczas nosi się w tym rzędzie tylko dwie baretki umieszczone w taki sposób, aby były one widoczne.

4.3

Niedozwolone jest noszenie baretek sporządzonych z innych materiałów niż wstążki orderów i odznaczeń.

4.4

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP mogą nosić na kurtkach ubioru wyjściowego (ze sznurem i bez sznura galowego) odznaczenia i odznaki organizacji pożarniczych i pokrewnych .Ordery i odznaczenia państw obcych oraz ich baretki nosi się po orderach i odznaczeniach polskich. Odznaki państw obcych nosi się w sposób ustalony dla odznak polskich.

5

Członkowie OSP i zarządów ZOSP RP mogą nosić przy ubiorach wyjściowych odznaki pożarnicze, policyjne, wojskowe i cywilne. Przypina się je bezpośrednio do kurtki munduru bez podkładek. Nie nosi się odznak przy koszulach letnich, bluzach itp.

5.1

Niżej wymienione odznaki nosi się na kurtkach mundurowych w następujący sposób:

odznakę „Wzorowy Strażak” – na środku między guzikiem klapy, a dolną krawędzią prawej, górnej kieszeni kurtki,

odznakę „Za wysługę lat” – na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokości guzika, na środku lewej połowy klapy,

na kieszeniach kurtek mundurowych można nosić najwyżej dwie odznaki na prawej stronie kurtki i jedną odznakę na lewej stronie. Oprócz odznak „Za wysługę lat” przykładowo można nosić: odznakę Honorowego Dawcy Krwi, Krzyż Harcerski, Odznakę PCK i inne np. organizacji zawodowych, sportowych itp.

6

Funkcjonariuszy pożarnictwa PSP zajmujących stanowiska w zarządach ZOSP RP obowiązują przepisy i regulaminy wprowadzone obowiązującym aktualnie rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie umundurowania strażaków PSP